Strona główna
wtorek, 23 grudnia 2014 r.
Imieniny: Sławomir, Wiktor

Kształcenie młodocianych pracowników

Strona główna » Edukacja » Uczniowie i Rodzice » Kształcenie młodocianych pracowników

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z zapisami art. 70b ustawy o systemie oświaty (marzec 2009 roku) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

  • w przypadku nauki zawodu: 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące; 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %. Wskaźnik Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, który rozwiązał umowę o pracę z młodocianym pracownikiem z własnej winy.

Dofinansowanie jest przyznawane przez Prezydenta Miasta Skierniewice, na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

Druki do pobrania:
 

Strona główna Drukuj dokument
osób online: 1

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@skierniewice.um.gov.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Skierniewice to blisko 50-tysięczne miasto położone w centralnej Polsce, dostępne komunikacyjnie dzięki gęstej sieci drogowej i kolejowej oraz niewielkiej odległości od stołecznego lotniska Okęcie. Miasto pełni dla otaczającego je obszaru funkcje usługowe w sferze edukacji, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, a także handlu oraz usług bytowych i wyspecjalizowanych. Jesteśmy krajowym centrum nauk ogrodniczych, dzięki znanym na całym świecie placówkom naukowym Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutowi Warzywnictwa, które z dniem 1 stycznia 2011 przekształciły się w Instytutut Ogrodnictwa